2018 Sekino Research Group


関野研究室

Staff

Associate Professor       Masaki Sekino                 sekino@

Research associate       Akihiro Kuwahata            kuwahata@

JSPS Fellow                  Maria Cornelia Lucia Peek            mirjam@

Researcher                Bhowmik Debnath Oiendrila             oiendrila@

Technical Staff              Norio Tanabe                  norio.tanabe@

Technical Staff              Shinichi Chikaki               chikaki@

Technical Staff              Eriko Ito                       ito@

Technical Staff              Akinobu Yoshibe               yoshibe@

Assistant                       Ayuno Kawakami             kawakami@

Assistant                       Akiko Onimaru                onimaru@

Assistant                       Mika Yanagihara               yanagihara@

Assistant                       Ryoko Ishiduka                ishiduka@

Assistant                       Yuko Hosaka                hosaka@

Intellectual Property PD         Yoshihiro Murai         murai@

Technician                     Yukihiro Shirakawa           shira@

Technician                     Ayaka Ikeda                     ikeda@

Technician                     Kiyotaka Imai                     imai@

Doctor's Course


 D3 Gu Jian                   gu@

 D2 Xiao Yingyi             yingyi@

Master's Course


 M2 Syunsuke Fujita         fujita@

 M2 Ryo Tanaka              tanaka@

 M2 Ryuji Yoshida           yoshida_r@

 M2 Shuang Liu              liu@

 M2 Xin Zonghao            xin@

 M2 Liu Mengfei              liu-mf@

 M1 Koichi Kida                kida@

 M1 Takahiro Kitaizumi     kitaizumi@

 M1 Yuki Sunaga     sunaga_yuki@

Undergraduate


 B4 Yodai Kishimoto         kishimoto@

 B4 Sena Isaka         isaka@

 B4 Yuki Minaga         minaga@

Research student


 B4 Xinyu Cao         cao@

Exchange student


  Mohamed Amine Yedeas       amine@

  Victor Vialard                     victor@


Please add "bee.t.u-tokyo.ac.jp" after "@" for e-mail contact.