2020 Sekino Research Group


関野研究室

Staff

Professor                     Masaki Sekino                   sekino@

Research associate       Akihiro Kuwahata              kuwahata@

Technical Staff             Shinichi Chikaki                 chikaki@

Assistant                     Ryoko Ishiduka                 ishiduka@

Doctor's Course


 D3 Xiao Yingyi              yingyi@

 D2 Shuang Liu              liu-shuang0719@

 D2 Zonghao Xin            xinzonghao94@

Master's Course


 M2 Shixu Jin                 chriskim@

 M2 Xinyu Cao               caoxinyu@

 M1 Hikaru Yoshioka       yoshioka-hikaru214@

 M1 Sena Isaka              isaka@

 M1 Yasuhiro Okada       okada-yasuhiro88@

Undergraduate


 B4 Takafumi Ohmiya    ohmiya-takafumi1215@


Please add "g.ecc.u-tokyo.ac.jp" after "@" for e-mail contact.