2021 Sekino Research Group


関野研究室

Staff

Professor                     Masaki Sekino                   sekino@

Research associate       Motofumi Fushimi              motofumi-fushimi@

Technical Staff             Shinichi Chikaki                  chikaki@

Assistant                     Ryoko Ishiduka                  ishiduka@

Assistant                     Asako Hyuga                  hyuga10@

Doctor's Course


 D3 Shuang Liu                liu-shuang0719@

 D2 Zonghao Xin              xinzonghao94@

 D1 Masaki Takeuchi         takeuchi-masaki854@

Master's Course


 M2 Hikaru Yoshioka         yoshioka-hikaru214@

 M2 Xinyu Cao                 caoxinyu@

 M1 Sena Isaka                isaka@

 M1 Takafumi Ohmiya       ohmiya-takafumi1215@

 M1 Wenyu Shang            shangwenyu720@

 M1 Yasuhiro Okada         okada-yasuhiro88@

 M1 Yoshihiko Inoue         yoshihiko-inoue@

Undergraduate


 B4 Masato Hasegawa      h-masato0616@

 B4 Yutaro Soejima          yutasoe@


Please add "g.ecc.u-tokyo.ac.jp" after "@" for e-mail contact.