2019 Sekino Research Group


関野研究室

Staff

Associate Professor       Masaki Sekino                 sekino@

Research associate       Akihiro Kuwahata              kuwahata@

Researcher                  Bhowmik Debnath Oiendrila   oiendrila@

Researcher                   Gu Jian                         gu@

Technical Staff              Shinichi Chikaki                chikaki@

Assistant                      Ryoko Ishiduka                ishiduka@

Assistant                      Yuko Hosaka                   hosaka@

Intellectual Property PD    Yoshihiro Murai             murai@

Technician                    Kiyotaka Imai                  imai@

Doctor's Course


 D3 Xiao Yingyi             yingy@

 D1 Shuang Liu             liu@

 D1 Xin Zonghao           xin@

Master's Course


 M2 Mengfei Liu              liu-mf13@

 M2 Koichi Kida               kida@

 M2 Takahiro Kitaizumi      kitaizumi@

 M2 Yuki Sunaga             sunaga_yuki@

 M1 Yodai Kishimoto         kishimoto@

 M1 Sena Isaka               isaka@

 M1 Jin Shixu                 chriskim@

 M1 Xinyu Cao                cao@

Undergraduate


 B4 Yasuhiro Okada           okada@

Exchange student


  Raphaël Benklifa Ansaldi      

  Malek Touil                    


Please add "bee.t.u-tokyo.ac.jp" after "@" for e-mail contact.